Stowarzyszenie WTOOPA

23 listopada 2017 roku zostało oficjalnie zarejestrowane Stowarzyszenie WTOOPA. Bardzo nas to cieszy, ponieważ wierzymy, że dzięki temu cała organizacja naszych przedsięwzięć stanie się o wiele łatwiejsza niż dotychczas. Ponadto będziemy mogli również starać się o różnego rodzaju dofinansowania, które pozwolą nam w przyszłości na obniżenie kosztów akredytacji oraz rozwijanie naszych nowych pomysłów.

Stowarzyszenie WTOOPA to instytucja o charakterze kulturalno-edukacyjnym, której działania skierowane są przede wszystkim do młodych ludzi, których wielką pasją jest teatr. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wspieranie, promowanie, organizowanie i generowanie szeroko pojętych działań kulturalnych (przede wszystkich teatralnych), zwłaszcza na rzecz dzieci i młodzieży, a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Szczegółowe cele Stowarzyszenia:

 1. Stworzenie ogólnopolskiej sieci spotkań amatorskich zespołów teatralnych, w tym amatorskich zespołów teatralnych, skupiających osoby niepełnosprawne oraz młodzież z ośrodków wychowawczych, zarówno instytucjonalnych, jak i pozainstytucjonalnych, spotykających się w trakcie całego roku podczas Ogólnopolskich Spotkań Teatralnych „WTOOPA”.
 2. Rozwój i promocja teatru oraz innych dziedzin sztuki, zwłaszcza wśród młodzieży.
 3. Integracja różnych środowisk artystycznych.
 4. Utrzymywanie kontaktów oraz realizacja wspólnych projektów z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami z kraju i zagranicy.
 5. Działalność edukacyjna, wychowawcza oraz terapeutyczna przez sztukę.
 6. Propagowanie tolerancji, szerzenie wielokulturowości oraz działań na rzecz ochrony praw człowieka i obywatela.
 7. Prowadzenie działalności prospołecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 8. Działania na rzecz swobodnego dostępu do edukacji i informacji kulturalnej, niezbędnej do rozwoju społeczeństwa.

Stowarzyszenie realizuje swe cele przez:

 1. Przygotowywanie, promocję i organizację występów, widowisk, wystaw, happeningów, koncertów, akcji i innych imprez oraz działań artystycznych, związanych z różnymi dziedzinami sztuki, oraz ich nieodpłatną lub odpłatną prezentację.
 2. Organizowanie przeglądów, festiwali, konkursów, spotkań, wyjazdów, obozów, wykładów i szkoleń.
 3. Organizowanie i prowadzenie warsztatów artystycznych (teatralnych, sztuk wizualnych, tanecznych, muzycznych itd.) oraz terapeutycznych.
 4. Produkcję, promocję i realizację spektakli teatralnych lub muzycznych.
 5. Podejmowanie współpracy z organizacjami (w tym pozarządowymi) i instytucjami kulturalnymi z kraju i zagranicy.
 6. Prowadzenie (z uwzględnieniem Internetu) działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej, edukacyjno-szkoleniowej i naukowej.
 7. Realizację projektów łączących w sobie różne dziedziny aktywności artystycznej: teatr, sztuki wizualne, taniec, muzykę itd.
 8. Organizowanie wymiany kulturalnej i współpracy artystycznej z innymi ośrodkami, zarówno w kraju, jak i zagranicą.
 9. Dokumentację własnej działalności (również prowadząc stronę internetową).
 10. Pobudzenie i wspieranie aktywności kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych.
 11. Stworzenie siedziby umożliwiającej pełniejszą realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 12. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 13. Fundowanie stypendiów uzdolnionym artystycznie młodym ludziom.

Statut

Jeśli pragniecie dowiedzieć się więcej o naszym Stowarzyszeniu, serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze Statutem, który jest dostępny tutaj: STATUT STOWARZYSZENIA WTOOPA

Władze

Zarząd Stowarzyszenia WTOOPA

Komisja Rewizyjna

Członkowie zwyczajni

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub małoletni w wieku od 16 lat do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
 2. złoży deklarację członkowską na piśmie lub wypełniając odpowiedni formularz elektroniczny,
 3. uiści wpisowe w wysokości kwartalnej składki członkowskiej.

Więcej informacji o prawach i obowiązkach członka zwyczajnego znajdziesz w Statucie Stowarzyszenia WTOOPA.

Jeśli chcesz przystąpić do Stowarzyszenia WTOOPA w charakterze członka zwyczajnego, kliknij tutaj: DEKLARACJA CZŁONKA ZWYCZAJNEGO

Członkowie wspierający

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która złoży pisemną deklarację o pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej w realizacji celów Stowarzyszenia lub wypełni odpowiedni formularz elektroniczny przekazany przez Zarząd Stowarzyszenia.

Więcej informacji o prawach i obowiązkach członka wspierającego znajduje się w Statucie Stowarzyszenia WTOOPA.

W celu przystąpienia do Stowarzyszenia WTOOPA w charakterze członka wspierającego, należy kliknąć tutaj: DEKLARACJA CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO

Dane i kontakt

Stowarzyszenie WTOOPA

ul. Krakowska 14

32-087 Bibice

KRS: 0000703989

NIP: 513-025-23-81

REGON: 368821246

NR KONTA: 62 1140 2004 0000 3302 8191 8154